FINESTO OÜ, ärinimega FINESTO ADVISORS, alustas majandustegevusega 2015.a detsembris. 

Ettevõte osutab lepinguliste koostööpartneritega klientidele spetsiifilisi konsultatsiooni- ja nõustamisteenuseid peamiselt riskijuhtimise-, sisekontrolli ja -auditeerimise vallas. Ettevõtte tugevuseks on süvaanalüüsil põhinevad põhjalikud taustauuringud, mida teostame nii füüsiliste kui juriidiliste isikute põhiselt. Pakume asjakohast õigusnõustamist ja erinevate juriidiliste toimingute läbiviimise kiiret korraldamist. Analüüsime ja lahendame operatiivselt kõikvõimalike erijuhtumeid, mille kiire ja praktilise käsitlemise juures paneme olulist rõhku kliendi turvalisuse tagamisele, omanike huvide sh nende vara/raha ja õigussuhete kaitsele. Samuti panustame parima oskusteabega klientide personali sh juhtiv- ja võtmeisikute värbamiprotsessi jm juhtimise- ja/või ärinõustamisega seotud riskide maandamise nõustamisesse.

Edendame igakülgselt era- ja avaliku sektori koostööd eri valdkondades sh rahvusvahelise teabevahetuse- ja koostöö vallas ning korraldame regulaarselt enda teenustega vahetult seotud tegevusvaldkondades kõrgetasemelisi nii siseriiklike kui rahvusvahelisi konverentse, seminare ja töötubasid.

Ettevõtte viimaste aastate peamisteks teenuse ja tegevusvaldkondadeks on tulenevalt turusituatsioonist rahapesu ja TR tõkestamise tõhustamise nõustamine ning vastavate protseduuride ja sise-eeskirjade koostamine.

Samuti nõustame kliente IS/IKT- ja küberturvalisuse vallas. Sektori põhiselt (pangandus ja finants) pakume koostöös mitmete rahvusvaheliste usaldusväärsete koostööpartneritega KYC/CDD hoolsusmeetmeid tagavaid ning AML/CFT tõkestamise automatiseeritud IT süsteeme, seda nii spetsiifiliste eraldiseisvate teenuste/toodetena kui ka laiapõhjaliste terviklahendustena.

Ettevõtte põhitegevus ja teenused on suunatud Euroopa Liitu ning kitsamalt Eesti ja Läänemere regiooni era- ja avalikule sektorile.  Teenuste põhiliseks sihtgrupiks välisturgudel on eeskätt keskmised- ja suurkliendid ning rahvusvahelised ühendused ja organisatsioonid. Eestis teenindame väike- ja keskmise suurusega ettevõtted ning samuti erinevaid riigiasutusi ja institutsioone. Kitsamate valdkondade põhiselt teenindame Eestis ka mitmeid pikaaegseid korporatiivkliente.

Ettevõtte 2019.a prognoositav müügikäive on 150 000 EURi, millest Eesti müügi osakaal on 60% ja muu EL-i 40%. Ettevõte on kiires arengufaasis, meie tegevust toetab stabiilne ja tugev kliendibaas ning edukad koostööprojektid. Oleme avatud ja valmis uuteks koostöö- ja partnerluskokkulepete väljakutseteks nii sise- kui välisturgudel.

2020.a jätkame koostööd ja läbirääkimisi mitmete strateegiliste koostööpartneritega uute teenuste/toodete nii siseriiklikuks kui globaalseks pakkumiseks. 2020 aasta ettevõtte strateegiline tegevusplaan sh finantsprognoos näitavad põhi- ja uutes tegevusvaldkondades nii teenuste mahu kui müügikäive sh kasumi kasvutrendi.

Parimate koostöösoovidega

Reigo Reimand
Juhatuse liige ja tegevjuht