SISEKONTROLLI TEENUSED

Sisekontrollisüsteemi loomine

Sisekontrolli süsteemi loomise koordineerimine, sh rakendamise analüüs ja valdkonna metoodika arendamine.

Protseduurireeglite ja eeskirjade koostamine

Protseduurireeglite ja kordade väljatöötamine sh kehtestamine ja hinnangute andmine.

Sisekontrolli valdkonna nõustamine ja konsulteerimine

Olemasolevate sisekontrollisüsteemide analüüs ja hinnangu andmine

Sisekontrolli koolituste korraldamine / organiseerimine

Sisekontrolli teenuseid osutame nii era- kui avaliku sektori asutustele, KOV-le jt organisatsioonidele.