RAHAPESU/TR SÜSTEEMI TÕKESTAMISE TÕHUSTAMINE

Praktiline konsultatsioon, analüüs ja nõustamisteenused hõlmavad kõike vajalikku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonna põhjalikuks tõhustamiseks.
Tagame kliendile selle, et osutatud konsultatsiooni teenused on täielikult vastavuses kehtiva RTR valdkonna regulatsioonide ja seadusandlusega.

Konsultatsiooni osutamisel lähtume:

 • kliendi poolt esitatud lähteülesandest;
 • täiendavalt kositud ja ettevõtte poolt esitatud alusmaterjalidest;
 • ettevõttes/asutuses olemasolevast infost
 • lisaks kohapealsete kontrollide ja küsitluste käigus tuvastatud asjaoludest ja materjalidest.

Pakkumuse koostamisel lähtume:

 • kehtivatest RTR tõkestamise Euroopa õigusaktidest ning siseriiklikest regulatsioonidest ja seadusandlusest;
 • samuti võtame arvesse RTR alase seadusandluse uued arengusuunad, rahvusvahelisi standardeid, järelevalveasutuste metodoloogiat ja juhendmaterjale. Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise siseriikliku riskihinnangut 2015 ning arvestatakse eeldatavasti 2020 valmiva uue siseriikliku riskihinnanguga;
 • konsultatsiooni osutamise perioodil arvestame samuti RahaPTS-is veel tehtavate võimalike täienduste ja muudatustega nii seadusandluses kui regulatsioonides;
 • konsultatsiooni osutamisel juhindutakse vajalikul määral ja ulatuses järelevalveasutuste uuematest ja/või täiendatud asjakohastest juhendmaterjalidest;
 • samuti arvestame sellega, et toimuvad võimalikud muudatused RTR tõkestamise institutsionaalsetes struktuurides sh regulaatori (RM), õiguskaitseorgani (PPA, sh RAB) ja järelevalveasutuse (FI) rolli võtmes ning see võib konsultatsiooni protsessile mõju avaldada.

Lisaks arvestame mõjudega, mis tulenevad võimalike muudatustega RPTRVV karistuspoliitikas ja sellega seotud menetlustes. Samuti arvestame Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni asjakohaste analüüside ja ettepanekutega, mis on antud RTR tõkestamise valitsuskomisjonile täitmiseks.

RTR TÕKESTAMISE KONSULTATASIOONITEENUSED 

Ettevõtte/asutuse/organisatsiooni olemasoleva RTR tõkestamise regulatsiooni analüüs vastu kehtivaid regulatsioone. Praktiline analüüs, mille põhjal koostatakse juhtkonnale tagasiside, soovitused ja parendusettepanekud järgnevates valdkondades:
 • Viiakse läbi ettevõttes kehtivate RTR tõkestamise regulatsioonide analüüs vastu kehtivat seadusandlust ning koostatakse parendusettepanekud;
 • Analüüsitakse ettevõtte poolt kehtestatud hoolsusmeetmeid vastu kehtivaid regulatsioone ning nõustatakse hoolsusmeetmete arendamise/täiendamise osas, juhul kui see on vajalik;
 • Analüüsitakse isikusamasuse tuvastamise protsessi vastu täna ettevõttes kehtivat protsessi ning tehakse asjakohased parendusettepanekud;
 • Analüüsitakse teavitamiskohustusest tulenevaid protsesse vastu täna ettevõttes kehtivat protsessi ning tehakse asjakohased parendusettepanekud;
 • Analüüsitakse valdkonnaga seotud dokumentide säilitamise ja käitlemise põhimõtteid vastu ettevõtte kehtivat protsessi ning tehakse asjakohaseid parendusettepanekuid;
 • Parendusettepanekute tegemine RTR regulatsioonidele, sh hinnang ja soovitused osutatavatele teenustele.
Konsultatsioon hõlmab samuti uusi teoreetilisi ja praktilisi materjale ning soovitusi ja lahendusi RTR riskide paremaks maandamiseks alltoodud tegevustes/valdkondades ning riskihinnangu teoreetilise materjali koostamist ja nende vastavuse tagamist kehtivate regulatsioonide ja seaduste vastu sh:
 • Ettevõtte poolt läbiviidud RTR riskihinnangu üle vaatamine
 • Antakse tagasiside ja soovitused perioodiliseks riskihindamiseks
 • „Tunne oma klienti“ põhimõtte regulatsioonide implementeerimine organisatsioonis

AANALÜÜSI JA PLANEERIMISE ETAPP

Analüüsi ja planeerimise etapi lühikirjeldus
Ettevõttesiseste kehtivate RTR tõkestamise regulatsioonide ja protseduuride vastavuse sõltumatu kontroll ja analüüs. Antakse hinnang ja soovitused olemasolevate ja uute võimalike finantsteenuste osutamiseks. Riskianalüüsi metoodika väljatöötamine ja selle läbiviimise nõustamine ning riskianalüüsis leitud maandamismeetmete adekvaatsuse kontroll ja soovituste andmine. Väljundina koostatakse riskianalüüsi aruanne hetkeolukorra osas ja tehakse ettepanekuid muutuste sisseviimiseks. Ettevõtte töötajate koolitusvajaduste analüüs sh koostatakse ettepanek koolituste sisu, mahu ja läbiviimise kohta

Analüüsi ja ettepanekute põhjal koostatakse ettevõtte vajadusi ja võimalusi silmas pidades praktiline RTR tõkestamise tõhustamise tegevusplaan. Analüüsi ja planeerimise etapi käigus viiakse läbi ettevõttes kehtivate RTR tõkestamise regulatsioonide analüüs vastu kehtivat seadusandlust, EL ja siseriiklike regulatsioone, samuti võttes arvesse regulaatori-, õiguskaitse- ja järelevalveasutuste asjakohaseid juhendmaterjale. Analüüsi tulemusel koostatakse parendusettepanekud ja soovitused ettevõtte siseste regulatsioonide täiendamiseks/muutmiseks ja/või uute loomiseks.

Täiendavate konsultatsiooniteenustena tehakse parendusettepanekuid sh antakse hinnang ja soovitused osutatavatele teenustele. Samuti tehakse Tellijale praktilisi ettepanekuid ja soovitusi tegevusteks, mis võimaldaks ettevõtte juhtkonnal teha otsuseid, et soovi korral tulevikus võtta kasutusele uusi finantsteenuste pakette ja sellega laiendada olemasolevaid teenuseid.

Ettevõtte tegevustega kaasnevate RTR seotud riskide tuvastamiseks, hindamiseks ja analüüsimiseks koostatavas riskihinnangus lähtutakse ettevõtte tegevuse eripärast ning tegutsemise valdkonnast. Riskihindamine viiakse läbi ettevõtte tegevustest tulenevalt. See on ajas muutuv ning arenev protsess, mis seisneb metoodika väljatöötamises ning läbi riskide tuvastamise, analüüsi ja hindamise protsessi pideva täiustamise. RTR riskihinnangu tulemusel määratletakse ettevõttes nii väiksema kui suurema RTR riskiga valdkonnad, samuti määratletakse ettevõtte riskiisu, sealhulgas äritegevuse käigus pakutavate toodete ja teenuste mahu ning ulatuse, riskijuhtimise mudeli, sealhulgas lihtsustatud ja tugevdatud hoolsusmeetmed, et tuvastatud riske maandada.

RTR riskihinnangu koostamisel arvestatakse vähemalt järgmisi riskikategooriaid: klientidega seonduv risk; riikide või geograafiliste piirkondade või jurisdiktsioonidega seonduv risk; toodete, teenuste või tehingutega seonduv risk; kohustatud isiku ja klientide vaheliste suhtlus- või vahenduskanalitega või toodete, teenuste või tehingute edastamiskanalitega seonduv risk. Lisaks analüüsitakse ja tuuakse ettevõtte spetsiifikast tulenevalt välja veel olulisemad riskikategooriad, mida ettevõtte peab hakkama maandama. Samuti viiakse ettevõttes läbi RTR riskijuhtimise korraldamise võrdlev analüüs ja vastavuskontroll, eesmärgiga viia ettevõtte riskijuhtimine ja ettevõtte tegevustega kaasnevad riskid juhtkonnale aktsepteeritava tasemeni, eesmärgiga  läbi tõhusa RTR valdkonna riskijuhtimise suurendada juhtkonna kindlustunnet, et ettevõtte eesmärgid saavutatakse. Teadmaks millised sisemised ja välised RTR riskid ettevõtte tegevusi ja/võ teenuseid ohustavad ning milliseid riske on vaja maandada, on vaja kehtestada ettevõttes regulaarselt toimivad riskide hindamise protseduurid ja nende täitmise kord. Tõhusa sisekontrollisüsteemi rakendamise üheks eelduseks on riskianalüüsi protsessi olemasolu. Riskide põhiselt rakendatavad sisekontrollimeetmed moodustavad asutuse sisekontrollisüsteemi. Läbiviidava analüüsi tulemusel kaardistatakse asutuste RTR riskijuhtimise korraldamise hetke olukord. Objektiivse tagasiside korras aidatakse kaasa RTR riskijuhtimise valdkonna parendamisele ja/või muutmisele/täiendamisele.

Samuti viiakse läbi ettevõtte töötajate koolitusvajaduste analüüs ning koostatakse ettepanekud koolituse sisu, mahu ja läbiviimise kohta, millega tagada kogu asjakohase personali piisava kogemusega koolitusvajadus.

MUUDATUSTE ELLUVIIMISE ETAPP 

 • Ettevõttesiseste RTR tõkestamise protseduuride koostamine
  Ettevõttesisese töökorralduse muudatuste sisseviimise nõustamine sh tehakse parendus ja täiendusettepanekud olemasolevate ja uute võimalike finantsteenuste osutamiseks. Koostatakse koolitusmaterjalid ja test(-id), mis antakse üle Hankijale.
 • Muudatuste elluviimise etapi lühikirjeldus
  Koostatakse kehtiva seadusandluse ja regulatsioonidega kooskõlas olevad uued ettevõtte RTR tõkestamise poliitikad ja raamdokumendid, millesse integreeritakse protseduurireeglid ja sisekontrollieeskiri, mis oleksid vastavuses ja proportsionaalsed ettevõtte majandus- ja kutsetegevuse laadi, ulatuse ja keerukusastmega. Ettevõtte vajaduspõhised muudatused/täiendused tehakse kindlaks vahetus koostöös asutuse RTR valdkonnajuhtide ja vastutavate isikutega ning uuenduste kehtestamise protsessi kaasatakse ettevõtte kõrgem juhtkond. Samuti kohustub ettevõte korraldama protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja täitmise ning rakendamise ettevõtte töötajate poolt, mille töökorralduslikku läbiviimise protsessi käesoleva projekti raames ka nõustatakse. Projekti järgselt jääb ettevõttele kohustuseks kehtestatud protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja ajakohasust regulaarselt kontrollida ning vajaduse korral kehtestama uued protseduurireeglid ja sisekontrollieeskirja või tegema neis vajalikud muudatused.

Loodavate protseduurireeglitega maandatakse tõhusalt ja juhitakse muu hulgas RahaPTS-i § 13 kohaselt koostatud ettevõtte riskihinnangu raames tuvastatud rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske. Protseduurireeglite täitmise kontrollimiseks luuakse ettevõttele sisekontrollieeskiri, mis kirjeldab sisekontrolli süsteemi toimimise, sealhulgas siseauditi ja vajaduse korral vastavuskontrolli rakendamise korda, kus on muu hulgas kirjeldatud töötajate kontrollimise kord. Loodavad protseduurireeglid sisaldavad vähemalt järgmist: kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete kohaldamise korda; mudelit kliendi ja tema tegevusega seotud riskide tuvastamiseks ja juhtimiseks ning kliendi riskiprofiili määramist; metoodikat ja juhendit, kui kohustatud isikul tekib rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtlus või on tegemist ebatavalise tehingu või asjaoluga, samuti käesoleva seaduse §-s 49 sätestatud teatamiskohustuse täitmise juhendit; andmete säilitamise ja nende kättesaadavaks tegemise korda; juhendit, kuidas tulemuslikult kindlaks teha, kas tegemist on riikliku taustaga isikuga või kohaliku riikliku taustaga isikuga või isikuga, kelle suhtes rakendatakse rahvusvahelisi sanktsioone, või isikuga, kelle elu- või asukoht on suure riskiga kolmandas riigis või riigis, mis vastab käesoleva seaduse § 37 lõikes 4 nimetatud tingimustele; uute ja olemasolevate tehnoloogiatega ning teenuste ja toodetega, sealhulgas uute või ebatraditsiooniliste müügikanalite ning uute või arenevate tehnoloogiatega kaasnevate riskide tuvastamise ja juhtimise korda.Klientidega seotud riski defineerimise ja määramise puhul tuleb jälgida nn „tunne oma klienti“ põhimõtet ehk kliendi riskiprofiili määratlemise aluseks on hoolsusmeetmete kohaldamisel kogutud informatsioon. Projekti käigus analüüsitakse ja implementeeritakse „tunne oma klienti“ protseduurid ning tagatakse nende vastavus kehtivatele regulatsioonidele ja seadustele. Samuti tehakse ettepanekud kliendigruppide kategoriseerimiseks ning töötatakse välja millistele tunnustele need kategooriad peavad vastama. Soovituslikult kasutatakse klientide riskitasemete määratlemist: väikese, tavapärase ja suure riskiga klientideks. 

KOOLITUS

Muudatuste elluviimise etapi raames koostatakse eelnevalt teostatud koolitusevajaduse analüüsile tuginevalt RTR riskidega puutumuses olevatele ettevõtte töötajatele ja/või ka vajaduspõhiselt teenuste / töötajate gruppidele eraldi ettevõtte ärimudelit ja teenuseid ning seonduvaid riske arvestavad kvakvaliteetsed koolitusmaterjalid ja testid, mis antakse hankijale üle.
 
Koolitusmaterjalid ja test(-id) jagunevad sisu- ja töötajate profiilide põhiselt vähemalt kaheks:
 • RTR tõkestamise baaskoolituse materjalid ja test(-id)
  Need on ennekõike mõeldud  uutele front office töötajatele või muudele valdkonda süvitsi mitte tundma pidavatele töötajate sihtgrupile. Üldkoolitus käsitleb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise olemust ja kohustatud isikute üldiseid kohustusi ja vastutust ning käitumisreegleid riskantsete olukordadega toimetulekuks. Sobib hästi töötajatele, kelle peamiseks kohustuseks on uute kliendisuhete loomine sh isikusamasuse tuvastamine jm protseduuride läbiviimine.
 • RTR tõkestamise spetsiaalkoolitus materjalid ja test(-id)
  Need koostatakse lähtudes ettevõtte sisemisest RTR tõkestamise protseduuridest ja töökorraldusest ning kohandatakse ettevõtte RTR tõkestamise võtmetöötajate vajadustele sobilikuks. Antud materjalide koostamisel tehakse vajaduspõhiselt vahetut koostööd nii asutuse juhtkonna/nende esindajate ja/või tellija Rahapesu andmebüroo kontaktisiku ja/või RTR riske haldavate osakondade/teenuste juhtidega.

EDUHINNANGU JA JÄRELKONTROLLI ETAPP

 • Koolitatud töötajate testimine
  Eduhinnangu ja järelkontrolli etapi käigus viiakse interaktiivne e-koolituste toimumise järgselt läbi töötajate testimine, mis toimub samuti e-keskkonnas. Testi tulemuste kohta koostatakse ja esitatakse täpne aruandlus.
 • Muudetud RTR töökorralduse ja protseduuride järelkontroll
  Projekti lõppfaasis tehakse kliendile vajaduspõhiselt (kvaliteedikontrolli käigus) ettevõtte muudetud töökorralduse ja protseduuride järelkontroll veendumaks, et kõik sisse viidud muudatused/täiendused ja uuendused on kooskõlas/vastavuses kehtiva seadusandluse ja regulatsiooniga ning kõik rakendatavad meetmed on proportsionaalsed ja toimivad arvestades ettevõtte ärimudelit sh kõiki teenuseid ja tegevusi.
Projekti järgselt jääb ettevõttele endale kohustuseks RTR tõkestamise valdkonna tõhusust sh ajakohasust regulaarselt kontrollida ning vajadusel kehtestama uusi sisemisi regulatsioone ja/või tegema neis jooksvalt vajalikke muudatusi.