Riskijuhtimise teenuse olemus ja vajaduse lühikirjeldus

Ettevõtte ja/või asutuse seatud eesmärgid on tavaliselt seotud kas mingi teenuse osutamise või avaliku asutuse (riigiasutus,  KOV, vm) poolsete ülesannete täitmisega, mis on alati ümbritsetud riskidega.
Tegevuste ja seatud eesmärkide saavutamist toetab juhtkonna rakendatav riskijuhtimise protsess, mis aitab ennetada ja maandada eesmärkide saavutamist ohustavaid tegureid (riske).

Pakume riskijuhtimise raamistiku konsultatsiooni ja riskijuhtimise strateegia koostamist. Protsessi käigus kaardistatakse ja analüüsitakse põhjalikult organisatsiooni struktuuri ja ressursse sh inimressurss. Valitakse ettevõttele/asutusele sobiv metoodika. Strateegia koostamise järgselt korraldatakse vajalik sise- ja väliskommunikatsioon. Strateegia rakendamise järgselt toimub tulemuste mõõtmine, juhtide arendamine ja töötajate koolitus – kokkuvõtvalt tegeleme ettevõtte/asutuse põhjaliku kindluse loomisega.

Riskijuhtimise all mõistetakse riskide suhtes ette võetavaid riskide tuvastamise, hindamise, haldamise protsessi, mille eesmärgiks on toetada ettevõtte/asutuse eesmärkide saavutamist. Riskijuhtimise protsessi moodustavad eelnimetatud tegevused koos omanike ja juhtorganite asjakohaste poliitikate, rakendatavate protseduuride (sisekorrad, juhendid, eeskirjad, soovitused jne) kehtestamise ja välja kujunenud tavade juurutamisega (organisatsioonikultuur).

Klientidele pakume terviklikku riskide maandamise nõustamist sh riskide tuvastamist, -hindamist -aruandluse koostamist, – järelevalve korraldust – kokkuvõtvalt kogu riskide juhtimise protsessi ning tervikliku riskisüsteemi loomise nõustamise- ja konsultatsiooniteenust.

Risk on võimalik oht, et mingi sündmus (sündmuste kompleks), tegevus (tegevuste kompleks) või tegevusetus võib põhjustada vara või maine kaotuse ning mõjutab ettevõtte/asutuse eesmärkide mittesaavutamist. Juhtkonna ülesannete on riskide järjepidev juhtimine.

Riskijuhtimise protsessi käigus aitame klientide tuvastatud ja hinnatud riskide osas viia läbi loomuomase riski taseme võrdluse riskivalmidusega, määratleda riskihaldusmeetmete valik, analüüsida täiendavate sisekontrollimeetmete rakendamise vajadust ning aitame sisse viia vajalike korrigeerimisi ja vajaduspõhiselt töökorralduslike muudatuste sisseviimist.

MEIE PAKUTAVAD RISKIJUHTIMISE TEENUSED:

  • Riskijuhtimise raamistiku konsultatsioon
  • Riskijuhtimise strateegia koostamine
  • Riskide maandamise nõustamine
  • Organisatsiooni kultuuri arendamine
  • Riskijuhtimise protsessi juurutamine
  • Loomuomase riski taseme võrdluse riskivalmidusega
  • Riskihaldusmeetmete analüüs ja valik
  • Sisekontrollimeetmete täiendava rakendamise vajaduse hindamine
  • Sisekontrollimeetmete vajalike korrigeerimiste nõustamine